Kabinet aan de slag met nationale aanpak funderingsproblematiek

De aanpak van funderingsproblematiek is een urgent vraagstuk dat vanuit het Rijk inzet vraagt van meerdere departementen, zo onderstreept het advies dat de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) gaf in opdracht van het kabinet. De ministeries van BZK, I&W, LNV, EZK, OCW en Financiën zullen de komende tijd een nationale aanpak uitwerken. Dat gebeurt samen met medeoverheden en private partijen.

De funderingsopgave bij gebouwen wordt groter en urgenter met de toenemende ouderdom van gebouwen, door bodemdaling en het veranderende klimaat. Het advies van de Rli biedt een rijke verzameling aanbevelingen aan het Rijk om samen met betrokken publieke en private partijen tot een samenhangende aanpak voor Nederland te komen.

De Rli stelt in zijn advies dat Nederland potentieel te maken heeft met een omvangrijke funderingsproblematiek, zowel in stedelijk als landelijk gebied. De oorzaken van de funderingsproblemen zijn divers. Daarom doet de Rli voorstellen voor een samenhangende nationale aanpak van de gezamenlijke overheden. Deze aanpak omvat een vijftal sporen met aanbevelingen: het verbeteren van de informatievoorziening; het voorkomen van toekomstige schade; ondersteuning en ontzorging; subsidie- en leenmogelijkheden voor schade- en funderingsherstel; en een krachtige uitvoering. De adviezen zijn een waardevolle bijdrage aan de discussie en bevatten bruikbare bouwstenen voor een gezamenlijke aanpak.

Het kabinet ziet niet alleen een verantwoordelijkheid voor de overheden bij de aanpak van funderingsproblemen, maar zeker ook voor gebouweigenaren en voor de financiële sector en de bouwsector. Het kabinet gaat de komende periode een nationale aanpak uitwerken. Een volgend kabinet zal over de aanpak en de kosten een definitief besluit nemen.

Bron: Rijksoverheid
Foto: MIDI op Creative Commons

« Overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie