De gaten vallen in de voordeur

Mogen voordeur en kozijn vergunningsvrij worden vervangen?

Na decennia in weer en wind zijn voordeur en kozijn aan vervanging toe. Een nieuw kozijn, een dikkere deur en een bovenlicht met dubbele beglazing zouden voor betere warmte-isolatie kunnen zorgen. Gelijk de aannemer bellen dus, of in gestrekte draf naar de betere bouwmarkt? Of toch even kijken, of dat zomaar mag?

Recht toe, recht aan

Voor de van de openbare weg zichtbare kanten van een gebouw gelden over het algemeen strengere eisen dan voor de achterzijde. Wanneer echter met de vervanging van kozijn en voordeur het uiterlijk van de woning niet wijzigt en de woning geen monument is, kan de vervanging zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd omdat dit volgens de Bor, Bijlage II, Hoofdstuk 2, onderdeel 1 (Besluit omgevingsrecht) valt onder gewoon onderhoud.

De voorgevel is het ‘gezicht’ van de woning

Wanneer het uiterlijk wel wijzigt – in plaats van een klassieke Delftse deur kiest u bijvoorbeeld voor een exemplaar met kleurig glas-in-lood, of u verbreedt de doorgang  – hoort wel een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Dit kan via het digitale Omgevingsloket, waar ook een check gedaan kan worden of een vergunning noodzakelijk is.

Wanneer een wijziging vergunningplichtig is, is het afhankelijk van de gemeente óf en welke welstandseisen gelden. Hiervoor kunt u het beste uw gemeente raadplegen. Wanneer er geen omgevingsvergunning noodzakelijk is, gelden er over het algemeen ook geen welstandseisen. Stelregel is dat wanneer geen omgevingsvergunning nodig is, ook geen welstandseisen gelden. Alleen wanneer het uiterlijk van het gebouwde “in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand” kan de gemeente op grond van de “excessenregeling” optreden. Maar dan is uw nieuwe voordeur waarschijnlijk ook echt ‘geen gezicht’.

Nauw hoeft niet wijd

In oudere woningen is de voordeur vaak smaller dan in hedendaagse woningen. Wordt men dan bij vervanging van voordeur en kozijn geacht, die deur net zo breed te maken als bij nieuwe woningen het geval is? Gelukkig is dat niet het geval. Bij gehele of gedeeltelijke verbouwing, en bij vervanging van onderdelen wordt voor de vrije doorgang uitgegaan van de voorschriften voor bestaande bouw, uitgaande van het rechtens verkregen niveau. (Bouwbesluit, Hoofdstuk 4, Afdeling 4.4, Artikel 4.21, 4.22 en 4.29.)

Dat “rechtens verkregen niveau” houdt in dat met de vervanging:

  • Tenminste het niveau van verbouw zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit moet worden behaald en dat
  • tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau moet worden behaald als met het originele wanneer dat niveau hoger is dan het niveau van verbouw zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit.

Met andere woorden, de situatie mag er niet slechter op worden. Maar wanneer de deur oorspronkelijk een vrije doorgang van 80  x 200 cm had, is bij vervanging een vrije doorgang van 80 x 200 cm ook goed, al is de eis voor nieuwbouw tenminste 85 x 230 cm.

Er wettelijk warmpjes bij zitten

Bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen wordt volgens het Bouwbesluit (Hoofdstuk 5, artikel 5.6) een warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2W/m2·K vereist, bepaald volgens NTA 8800. Indien het rechtens verkregen niveau (dus de bestaande situatie) een betere energieprestatie heeft, dan geldt het rechtens verkregen niveau. Overigens geldt deze eis alleen voor datgene dat vervangen of verbouwd wordt; voor delen van het gebouw die niet gewijzigd worden, geldt deze eis niet.

« Nieuws overzicht