Vergunningen voor warmtepompen

Welke vergunningen en certificaties heb je nodig voor de aanleg van een warmtepomp?

Welke vergunning er voor warmtepompen geregeld moeten moeten worden, is afhankelijk van het systeem.

 
Vergunningen
  • Gesloten systemen bodemenergie < 70 kW: vergunnings- of meldingsplicht
  • Open systemen bodemenergie > 70 kW: vergunningsplicht
  • Open systemen bodemenergie: vergunningplicht
  • Plaatsen lucht-warmtewisselaar buitenkant pand: vergunnings- of meldingsplicht
  • Gesloten systeem voor individuele woningen:  vergunningsvrij.

Bivalente, lucht/lucht, lucht/water, hybride en gaswarmtepomp zijn meldings- en vergunningsvrij.

 
Gecertificeerde installateurs

Alleen gecertificeerde bedrijven mogen werkzaamheden uitvoeren aan bodemenergiesystemen. Onder deze werkzaamheden vallen het ontwerp, het ondergrondse deel, maar ook de installatie. Vanaf het begin tot het eind moet iedereen in de keten hiervoor gecertificeerd zijn. Maar de certificaten zijn opgedeeld in de grotere en de kleinere systemen.

Bovengronds

BRL 6000-21 Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen (Beoordelingsrichtlijn voor het KvINL procescertificaat voor 'ontwerpen, installeren en beheren van installaties').

Deel 1A voor individuele woninginstallaties

Deel 1B voor grote warmtepompsystemen

Installatiebedrijven die alleen kleine warmtepompen aanleggen, kunnen zich beperken tot de eisen zoals die zijn vastgelegd deel 1A.

Voor bedrijven die alle systemen realiseren, gelden de algemene kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de deel 1B.

Ondergronds

Voor wat betreft het ondergrondse deel dat voor bodemenergiesystemen van toepassing is, zijn de algemene kwaliteitseisen vastgelegd in de BRL SIKB 11000 (Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie).

Meer informatie?

Lees meer over warmtepompen in Basiskennis Installaties, Warmtepompen

« Nieuws overzicht