Colofon

NBD-Online is een uitgave van:
Jetvertising b.v.
Tiendweg 12
2671 SB Naaldwijk
Tel. 070 - 399 00 00

Uitgever
Rob Koppenol

Redactie, persberichten en nieuwsbrieven

Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd of hergebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Disclaimer

1. Aansprakelijkheid

1.1. Alle overeenkomsten met Jetvertising b.v. te Naaldwijk (hierna: “Jetvertising”) zijn, behoudens voorzover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. De hieronder onder II.A t/m II.C vermelde voorwaarden zijn aanvullend van toepassing, tenzij uit de artikelen II.A.1, II.B.1 of II.C.1 het tegendeel onomstotelijk blijkt. Jetvertising aanvaardt geen eventuele (leverings) voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever/abonnee tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Voor Jetvertising zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing. Voor in opdracht uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot het opslaan, distribueren en factureren van goederen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.

1.2. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvrage van een abonnement bij Jetvertising en de aanvaarding door Jetvertising hiervan. De koper aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvrage deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door Jetvertising voorzover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.3. De door Jetvertising gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Jetvertising mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden Jetvertising niet.

1.4. De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Jetvertising, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer P-0020111. Deze gegevens worden gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van Jetvertising.

2. Betaling

2.1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door Jetvertising in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

2.2. De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever/abonnee derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

2.3. Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Jetvertising in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 34,– (inclusief BTW).

2.4. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5. De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Jetvertising verrekenen.

2.6. Jetvertising behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

2.7. Geleverde zaken blijven eigendom van Jetvertising totdat volledige betaling, ook van de in art. 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

3. Klachten/retourzendingen

3.1. Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Jetvertising. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

3.2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na toestemming van Jetvertising – indien is voldaan aan het bepaalde in art. 3.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.

4. Abonnementen en prijzen van overige door Jetvertising te leveren producten en diensten

4.1. Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden, tenzij anders overeengekomen, jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. Abonnementen waarvoor een paginaprijs geldt, worden periodiek (meestal per kwartaal) of per aanvulling achteraf gefactureerd voor de in de afgelopen periode ontvangen pagina’s. Alle abonnementstarieven zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

4.2. Abonnementen gelden tot wederopzegging tenzij anders overeengekomen. De minimumlooptijd van een abonnement bij Jetvertising is één jaar. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

4.3. Proefabonnementen zijn abonnementen aangegaan ter kennismaking met één of meerdere Jetvertising producten voor beperkte duur. De proefabonnee zal binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement van een Jetvertising-product niet opnieuw een proefabonnement ter zake van hetzelfde Jetvertising-product aanvragen. Jetvertising is gerechtigd het proefabonnement terstond te beëindigen nadat is vastgesteld dat de proefabonnee in een periode van 6 maanden daaraan voorafgaand reeds een proefabonnement ter zake van hetzelfde Jetvertising-product heeft gehad.

4.4. Jetvertising is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Jetvertising te leveren producten en diensten jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens.

4.5. Jetvertising is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Jetvertising stelt de abonnee/wederpartij zo mogelijk tenminste een maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte.

4.6. De abonnee kan bij prijsverhogingen in de zin van art. 4.5 het abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.

4.7. Jetvertising kan het abonnement of andere levering schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de abonnee/wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van abonnee/wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

4.8. Losse bestellingen van door Jetvertising uitgegeven publicaties kunnen schriftelijk, telefonisch, on line alsmede via de boekhandel worden opgegeven. Kopers van losbladige uitgaven worden automatisch genoteerd voor toezending van daarop verschijnende aanvullingen tegen de geldende paginaprijs voor minimaal één jaar. Opzegging daarvan is, tenzij anders overeengekomen, op elk moment mogelijk, met dien verstande dat annulering uiterlijk één maand na ontvangst van de opzegging geëffectueerd en tot en met die maand verrekend wordt.

4.9. Het is de abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jetvertising, rechten en/of plichten die hij aan een abonnement ontleent over te dragen aan een derde. Jetvertising kan haar rechtsverhouding tot de abonnee en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Jetvertising aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen. Indien zich dit voordoet kan de abonnee het abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De aansprakelijkheid van Jetvertising voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door Jetvertising uitgegeven – die de wederpartij lijdt doordat Jetvertising (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

5.2. Art. 5.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Jetvertising of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma’s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

5.3. Onder de in art. 5.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voorzover die door (een) ander(en) dan Jetvertising zijn samengesteld.

5.4. Een eventuele aansprakelijkheid van Jetvertising en van de personen, voor wie Jetvertising verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

6. Auteursrecht

6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Jetvertising uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Jetvertising. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Jetvertising of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Jetvertising uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens Jetvertising wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is afnemer/abonnee verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door Jetvertising uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

6.2. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

7. Verjaring/verval

7.1. Alle rechtsvorderingen jegens Jetvertising, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

8. Wijzigingen

8.1. Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

9. Partiële nietigheid

9.1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1. Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Jetvertising worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Jetvertising de opdrachtgever/afnemer/abonnee een termijn van een maand nadat Jetvertising zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

10.2. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

10.3. De wederpartij vrijwaart Jetvertising tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Jetvertising in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Jetvertising privacy- en cookiebeleid

Lees meer over het Jetvertising privacy- en cookiebeleid in de Privacy Statement Jetvertising.